Danh sách đề cử giảng viên tham gia dự án HEEAP 2015 lần 1

STT HỌ  TÊN TRÌNH ĐỘ KHOA Chức vụ
1 Nguyễn Thời Trung Thạc sĩ CKĐL Giảng viên
2 Nguyễn Trung Định Thạc sĩ CKĐL Giảng viên
3 Vũ Xuân  Vinh Thạc sĩ CKĐL Giảng viên
4 Phan Thị Cẩm Thanh Th.S CK Giảng viên
5 Nguyễn Hải  Sơn Th.S CK Giảng viên
6 Lý Chánh Trung Th.S CK Giảng viên
7 Nguyễn Việt Phong Th.S CK Giảng viên
8 Lê Phú Cường Th.S CK Giảng viên
9 Phan Đại Nghĩa Th.S Đ-ĐL Phó trưởng BM Điện công nghiệp
10 Nguyễn Tấn Thành Th.S Đ-ĐL Giảng viên
11 Lê Thanh Nguyên Th.S Đ-ĐL Giảng viên
12 Trương Hồng Anh Th.S Đ-ĐL Trưởng BM Điện lạnh
13 Nguyễn Thị Hồng Ánh Thạc sĩ ĐT-TH Giảng viên
14 Phạm Thành  Nhân Thạc sĩ ĐT-TH Giảng viên
15 Lữ Cao Tiến Thạc sỹ ĐT-TH Giảng viên
16 Nguyễn Thị Thanh  Thuận Cử nhân ĐT-TH Giảng viên