Lễ ký biên bản ghi nhớ Hợp tác INTEL - CAO THẮNG - năm 2011