Khoa học công nghệ

Ngày: 18-01-2018 | Lượt xem: 18
Báo cáo nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 77
Báo cáo nghiệm thu đề tài cấp bộ năm 2017
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 64
*Thực hiện công tác NCKH năm 2011, nay thông báo đến các đơn vị phòng ,khoa, tổ môn Giáo viên, tham gia đề tài NCKH các cấp năm 2011.
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 43
*Thực hiện công tác NCKH năm 2009-2009, nay thông báo đến các đơn vị phòng ,khoa, tổ môn Giáo viên, tham gia đề tài NCKH các cấp trong năm học 2010 – 2011 ,báo cáo khoa học bắt buộc cho TS, Thạc sỹ,giảng viên, CNV vàsinh viên tổ chức thi “các đề tài , sáng kiến cải tiến , mô hình học cụ tự chế “phục vụ đào tạo , để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả kinh tế , chuẩn bị lựa chọn các mô hình có chất lượng, mang đậm nét đặc trưng của ngành nghề đào tạo ,phục vụ triển lãm sắp tới của các Trường đại học,cao đẳng , trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 36
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 23
Ngày: 18-12-2017 | Lượt xem: 23
1 2 3 ... > >|
Trang: 1 / 4