Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2011

Kính gửi :  Các phòng, khoa, tổ môn giáo viên.

*Thực hiện công tác NCKH năm 2011, nay thông báo đến các đơn vị phòng ,khoa, tổ môn  Giáo viên, tham gia đề tài NCKH các cấp  năm  2011.

*Báo cáo khoa học bắt buộc đối với giảng viên có trình độTiến Sỹ, Thạc sỹ, động viên  giảng viên, CNV và sinh viên cùng tham gia báo cáo khoa học.   tổ  chức thi “các đề tài , sáng .kiến cải tiến  , mô hình học cụ tự chế “phục vụ đào tạo , để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả kinh tế , chuẩn bị lựa chọn các mô hình có chất lượng, mang đậm nét đặc trưng của ngành nghề đào tạo ,phục vụ triển lãm sắp tới của các  Trường đại học,cao đẳng , trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.

I/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) :
1/ Đề tài NCKH của cán bộ giảng dạy và CNV : 
A/ Đề tài cấp trường  2011 
* Biểu mẫu đăng ký:
-    Phiếu đăng ký đề tài , đề cương NCKH, thuyết minh đề tài
-    Thời gian thực hiện : ≤ 01 năm
-    Kinh phí hỗ trợ :  Căn cứ  theo mức độ ứng dụng  hiệu quả  của các đề tài . Hiệu trưởng sẽ xem xét từng đề tài để duyệt kinh phí

B/ Đề tài cấp Bộ Công Thương: Đăng ký cho năm 2012
        * Biểu mẫu đăng ký :
-    Phiếu đề xuất đề tài NCKH cấp Bộ,đề cương NCKH , thuyết minh đề tài
-    Thời gian thực hiện :  01năm ( đăng ký thực hiện cho năm 2012)
-    Kinh phí hỗ trợ : Đề tài được Bộ duyệt thì sẽ được Bộ cấp kinh phí
-    Không đồng thời làm chủ nhiệm 2 đề tài NCKH cấp Bộ trong cùng một thời  gian .
-    Ưu tiên xét duyệt các đề tài có khả năng tạo ra thiết bị , công nghệ, phần
     mềm ,các đề tài có hướng dẫn nghiên cứu cho học sinh,sinh viên.
C/ Đề tài cấp nhà nước :
*đăng ký với Bộ khoa học – công nghệ và môi trường về khoa học kỹ thuật .
D/ Đề tài cấp thành phố : Liên hệ sở khoa học công nghệ TP
          * Đăng ký , biểu mẫu  như trên  hoặc liên hệ P KHCN&HTQT

2/  Đề tài NCKH của sinh viên , học sinh : 
  * Biểu mẫu đăng ký như trên

3/ QUY TRÌNH VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :
 a/ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường:
-    Đăng ký và thông qua tại phòng, khoa, tổ môn: Trưởng phòng ,khoa, tổ môn  chịu trách nhiệm duyệt bước1 trong đơn vị phụ trách
-    Đăng ký với phòng KHCN&HTQT: Chậm nhất đến ngày 15/3/2011 kèm theo các biểu mẫu đã ghi đầy đủ .
 b/ Đề tai nghiên cứu khoa học cấp Bộ:
-    Đăng ký và thông qua tại phòng ,khoa, tổ môn .
-    Đăng ký với phòng KHCN&HTQT:  Phòng KHCN&HTQT sẽ cung cấp các biểu mẫu theo quy định của Bộ ( hoặc trang web của phòng KHCN&HTQT)
-    Các biểu mẫu phải được điền đầy đủ và được Hiệu trưởng ký
-    Thời gian đăng ký đề tài và gửi ra Bộ chậm nhất là 31/3/2011. Những đề tài đăng ký thực hiện cho năm 2012
-    Những đề tài được Bộ duyệt sẽ có quyết định vào khoảng tháng 12/2011.
      
II/ TỔ CHỨC HỘI THI MÔ HÌNH HỌC CỤ TỰ CHẾ  PHỤC VỤ  ĐÀO TẠO Năm 2011
1. MỤC ĐÍCH HỘI THI :
-    Nhằm khai thác tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ giảng viên,CNV và  học sinh , sinh viên tạo ra cơ sở  vật chất có chất lượng cao và hiệu quả , hướng đến những bài giảng có tính hiện đại để đào tạo ngày càng chất lượng hơn
-    Trao đổi, học hỏi lẫn nhau giữa các giáo viên, CNV, các khoa về kinh nghiệm sáng chế và xây dựng học cụ mô hình.
-    Tạo nên một phong trào tự làm thiết bị và tăng cường sử dụng thiết bị, học cụ tự chế trong điều kiện kinh tế của Trường
-    Lựa chọn các thiết bị, học cụ tự chế có chất lượng cao , phát huy được hiệu quả trong đào tạo để nhân rộng mô hình và tham gia triển lãm ở các cấp trên cơ sở.
*   Đối tượng dự thi:
-    Được triển khai rộng rãi , trong nhà trường bao gồm Giảng viên, CB-CNVC và trong học sinh, sinh viên ( Học sinh ,sinh viên  ngành nghề nào thì đăng ký cho khoa đang quản lý).

2. YÊU CẦU CỦA HỘI THI :
-    Phát huy được động đảo GVCNV, các khoa, nhiều ngành nghề khác nhau
  ( Kể cả học sinh ,sinh viên ,trung học nghề ,trung học chuyên nghiệp, cao  đẳng ) .
-    Sau mỗi đợt thi , các đơn vị tự tổ chức rút kinh nghiệm  vì hoạt động này đã  trở thành phong trào thường xuyên hàng năm ,trong trường .
-    Các đề tài đã thực hiện trước đây không tham gia thi lại, các Khoa quản lý phải sử dụng có hiệu quả những đề tài đã dự thi, tránh lãng phí cả về vật chất lẫn trí tuệ đã đầu tư .
-    Thời gian  chấm của hội thi sáng tạo ,mô hình học cụ tự chế được ghi trên lịch tuần của trường vào cuối tháng 3 hàng năm.
-    Hội thi thể hiện được trí tuệ sáng tạo, phát huy nguồn nội lực, tạo ra nhiều thiết bị học cụ có chất lượngcao, mẫu mã đẹp ,phù hợp với chương trình đào tạo của Trường.
-    Các khoa cần bố trí thời gian và tạo điều kiện cho giảng viên ,học sinh, sinh viên tham gia làm mô hình dự thi.
-    Số lượng mô hình ở các đơn vị dự thi càng nhiều càng tốt để có mô hình phục vụ cho công tác dạy học.

3. THỂ LOẠI  ĐỀ TÀI ,MÔ HÌNH ,THIẾT BỊ THAM GIA HỘI THI :
-    Tất cả các loại hình sáng kiến trong quản lý ,sản xuất, thử nghiệm,công nghệ xanh sạch , công nghệ môi trường , công nghệ chế biến trong đào tạo.  Các  mô hình học cụ (Tranh, ảnh, mô hình, thiết bị giảng dạy lý thuyết, thực hành, các phần mềm, các lĩnh vực cơ khí, điều khiển, tự động hóa, phục vụ cho bài giảng ).

4. ĐIỀU KIỆN THAM GIA HỘI THI :
-    Các nghiên cứu sáng chế mới , hoặc  cải tiến , các mô hình học cụ, thiết bị tự chế  (trừ một số bộ phận, linh kiện, chi tiết nhất thiết phải mua ).
-    Mô hình ,thiết bị được cải tiến để nâng cao tính năng,mở rộng phạm vi công dụng phục vụ phương tiện bài giảng hiện đại hoặc nâng cao năng suất lao động.
-    Các đề tài đồ án tốt nghiệp có chất lượng được chỉnh trang nhằm phục vụ đào tạo.

5. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ :
        ( Xin gửi đính kèm bản tiêu chuẩn đánh giá ).

6. HỘI ĐỒNG GIÁO KHẢO HỘI THI : Gồm 4 Đ/c :
        1.Đ/c Đào Khánh Dư   : Hiệu Trưởng – Chủ tịch hội đồng giám khảo.
        2.Đ/c Lê Xuân Lâm     : Hiệu phó       -          Uỷ viên
        3.Đ/c Vũ Kế Hoạch     : TP.KHCN- HTQT -  Thư ký.
        4.Đ/c Trần Tấn Dũng  : TP Đào Tạo  -           Uy viên.

7. TRÌNH BÀY MÔ HÌNH DỰ THI :
-    Các mô hình cần trang trí cho khoa học, thẩm mỹ,công dụng , phạm vi sử dụng , có chú thích, chỉ dẫn, thuyết minh     (lý lịch mô hình ), vận hành, tài liệu kèm theo khác ( nếu có ).
-    Chủ đề tài sẽ thuyết minh khi giám khảo đến đánh giá ( cần thuyết minh về mục đích ý nghĩa, công dụng, phạm vi sử dụng, vận hành, giải pháp đã đạt được, ứng dụng trong giảng dạy như thế nào, ước tính giá thành và hiệu quả kinh tế. . . ).
-    Ngoài ra cần giải thích thêm những câu hỏi của giáo khảo nhằm làm rõ thêm đề tài  của mình.

8. ĐÁNH GIÁ ĐIỂM :
      * Căn cứ bảng tiêu chuẩn đánh giá điểm cho thiết bị, mô hình bao gồm :
        1. Tính sư phạm             :Tối đa 8 điểm .
        2. Tính khoa học thực tiễn    :Tối đa 8 điểm .
        3. Tính Kinh tế            :Tối đa 4 điểm .
            TỔNG CỘNG TỐI ĐA    :Tối đa 20 điểm.
-    Trong mỗi tiêu chuẩn có phân ra các điểm thành phần
                    (Xem bảng đánh giá )
-    Từng giám khảo sẽ cho điểm vào phiếu đánh giá. Hội đồng sẽ thảo luận      thống nhất chung kết quả đánh giá .
9. GIẢI THƯỞNG :
        A/ Giải cá nhân :    -Giải nhất.
                    -Giải nhì.
                    -Giải Ba.
                    -Một số giải khuyến khích.
                    -Giải cá nhân xuất sắc 
        B/ Giải tập thể  :
       -  Có một số giải dành cho đơn vị có nhiều đề tài tham gia và hiệu quả cao.

10. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN :
-    Trưởng các đơn vị triển khai, thông báo cho các giáo viên ,học sinh ,SV trong đơn vị quản lý ngay sau khi nhận thông báo này.
-    Từ ngày ra thông báo, các đơn vị tổ chức cho đăng ký đề tài , mô hình dự thi  của đơn vị và gửi danh sách về thư ký hội đồng  chậm nhất 15/3/2011.
      Dự kiến vào cuối tháng 3 hội đồng giám khảo sẽ đến các đơn vị  có đề
      tài  để chấm, sau đó công bố kết quả, phát giải thưởng.

III/ Báo cáo khoa học cấp khoa
-    Kế hoạch báo cáo khoa học  hàng năm của giáo viên ở các khoa, phòng,tổ môn trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy. Đặc biệt là TS, thạc sỹ phải có báo cáo theo quy định của nhà trường.
-    Các khoa phải thành lập hội đồng khoa .Các đơn vị trưởng, phó  là người tổ chức hoạt động theo qui định về báo cáo khoa học ,bài báo cáo phải  đưa trước cho hội đồng và phân công người phản biện cho đề tài.
-    Có chương trình báo cáo , Tên tác giả, đề tài báo cáo,thời gian .v.v..
-    Hội đồng khoa đánh giá kết quả báo cáo của từng đề tài.
-    Khoa bố trí thời gian hợp lý nhất để tạo điều kiện cho tất cả giảng viên đều tham dự co điều kiện thì nên có sinh viên dự  
-    Yêu cầu các đơn vị gửi  kế hoạch báo cáo đề tài khoa học của đơn vị mình, (sinh viên của khoa mình nếu có đề tài) về phòng P KHCN & HTQT để thực hiện trong năm 2011.Tổ chức báo cáo khoa học 2 đợt / năm.
-    Phòng KHCN& HTQT sẽ tổng hợp đề tài đăng ký của các khoa báo cáo Hiệu trưởng và đưa lên  lịch  thực hiện báo cáo theo kế hoạch  đăng ký .
-    Trình bày bản báo cáo theo quy ước báo cáo đã thông báo .
* Trên đây là nội dung của đợt phát động phong trào NCKH các cấp , hội thi các đề tài , sáng kiến , các mô hình tự chế.báo cáo các đề tài khoa học hàng năm . Hiệu trưởng yêu cầu các Trưởng đơn vị triển khai thực hiện  ngay thông báo này .
Lưu ý :
-    Các loại biểu mẫu thực hiện đề tài NCKH  đều được  chuẩn hóa và đã được đăng trên trang web  của trường ( mục phòng KHCN&HTQT ).
-    Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng KHCN&HTQT .
Đề nghị các đơn vị trong trường phổ biến thông báo này đến cán bo, giảng viên  và sinh viên  chọn lựa hướng nghiên cứu, nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH của đơn vị mình .