Báo cáo khoa học cấp bộ 2010

bckh_2010_1.jpg

 

HỘI ĐỒNG I: Đánh giá nghiêm thu đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình huấn luyện điều hòa không khí trung tâm có tích trữ lạnh - Mã số: 131.10.RD
Nhóm tác giả:
- Chủ nhiệm đề tài: Ths Trương Hồng Anh , Ts Vũ Kế Hoạch
- Thành viên nghiên cứu: Ths Lê Quang Huy ,Ths Lê Văn Đức

bckh_2010_3.jpg

 

HỘI ĐỒNG II: Đánh giá nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho động cơ ô tô, xe máy bằng mạ chải xúc tác nano kim loại trong ống xã động cơ - Mã số : 132.10.RD
Chủ nhiệm đề tài: TS Đào Khánh Dư và nhó nghiên cứu

bckh_2010_4.jpg

 

Thành phần hội đồng

bckh_2010_2.jpg

 

Giải nhất với mô hình thực tập hệ thống lạnh
Tác giả: Lê Quang Huy và tập thể giảng viên khoa