Quyết định khen thưởng đề tài khoa học công nghệ - Hội thi học cụ mô hình học cụ tự chế năm 2008

- Căn cứ thông báo kế họach thi mô hình hàng năm của Hiệu Trưởng ngày 24/11/2007 v/v:Tổ chức hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế /2008
-Căn cứ kết quả chấm thi ngày 20/5/2008 của hội đồng giám khảo hội thi Trường CĐKTCT
-Theo đề nghị của đ/c Trưởng phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay khen thưởng các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm 2008 nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà Trường. Kèm theo biên bản chấm đề tài khoa học -công nghệ ,hội thi mô hình học cụ tự chế – năm  2008  ngày 20 tháng 5 năm 2008

Số tiền là :
1.    Giải cá nhân :
-  Giải A : Có 03 giải. Mỗi giải được thưởng  1.800.000.đ  =    5.400.000.đ
-  Giải B : Có 15 giải .Mỗi giải được thưởng  1.200.000.đ  =  18.000.000.đ
-  Giải C : Có 09 giải. Mỗi giải được thưởng  600.000.đ     =    5.400.000.đ
2.    Giải tập thể :  Có 01 giải.  Trị giá   =  2.500.000.đ
3.    Giải phong trào cho cá nhân xuất sắc :
                   Có 01 giải. được thưởng    = 1.800.000,đ         
                Tổng cộng các giải : 33.100.000.đ (Ba mươi ba triệu một trăm ngàn đồng ).

ĐIỀU II : Các cá nhân đạt giải A, B được nhà Trường cấp giấy chứng nhận đề tài khoa học  công nghệ ,hội thi sáng tạo mô hình học cụ tự chế năm  2008 

ĐIỀU III : Các ông Trưởng phòng : KHCN&HTQT ,P.TC-HC , P. Đào tạo , P. Tài chính kế toán,ban giám khảo hội thi, các khoa giáo viên có liên quan , các cá nhân và tập thể có tên trong danh sách trúng giải tại điều I, căn cứ quyết định thi hành.