Giới thiệu Phòng Khoa Học Công Nghệ và Hợp Tác Quốc Tế

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG  KHOA HỌC  CÔNG  NGHỆ & HỢP  TÁC  QUỐC  TẾ

 

Phòng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế ( viết tắt là  KHCN và  HTQT ) trực thuộc Hiệu trưởng , tiến hành công tác  KHCN và HTQT dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng và sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

 

I . CHỨC NĂNG CỦA ĐƠN VỊ :

1 )  Quản lý , cấp phát , cung ứng vật tư , dụng cụ phục vụ đào tạo – sản xuất . Đề xuất mua sắm và thanh lý thiết bị dụng cụ .

2)   Quản lý thiết bị ( TSCĐ ) , công tác sửa chữa cơ khí.

3 )   Quản lý và lập kế hoạch và triển khai công tác khoa học công nghệ - công tác kỹ thuật .

4 )   Quản lý công tác hợp tác quốc tế . Tổ chức bồi dưỡng nâng bậc thợ , đào tạo lại .

5 )   Quản lý công tác kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp các xưởng thực tập .

 

II . NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 

1 . Quản lý , cấp phát vật tư , dụng cụ phục vụ đào tạo . Đề xuất mua sắm và thanh lý   thiết bị dụng cụ.

 • Quản lý , cung cấp vật tư phục vụ đào tạo , sản xuất , xây dựng kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc , dụng cụ cho xưởng thực tập .
 • Quản lý , tiêu thụ các sản phẩm đào tạo cùa trường , kiểm tra việc thực hiện nội dung kế hoạch thực tập hàng  tháng , sử dụng vật tư , kiểm tra chất lượng sản phẩm của khoa .
 • Quản lý vật tư , cung ứng vật tư . Duyệt định mức cấp phát vật tư phục vụ đào tạo và sản xuất .

 

2 . Quản lý thiết bị (TSCĐ ) , công tác sửa chữa cơ điện các xưởng thực tập của trường .

 • Theo dõi việc sửa chữa , bảo dưỡng , và nâng cấp máy móc thiết bị ở các xưởng , kế hoạch thay mới , phối hợp với các khoa đề xuất đổi mới thiết bị công nghệ , hệ thống các phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo .
 • Xây dựng kế hoạch công tác quản lý thiết bị , theo dõi việc bảo quản , sử dụng thiết bị và thực hiện công tác sửa chữa , bảo dưỡng cơ điện .
 • Hàng năm cùng các khoa kiểm kê thực tế và thực hiện tổng hợp kiểm kê máy móc thiết bị , dụng cụ và toàn bộ máy vi tính , máy in của trường đảm bảo chính xác .
 • Phối hợp với các khoa , hàng năm tiến hành đề xuất việc thanh lý thiết bị , dụng cụ vật tư hư hỏng và thực hiện các biểu mẩu báo cáo khi cấp trên yêu cầu .

 

3 . Quản lý và lập kế hoạch triển khai công tác khoa học công nghệ .

 • Quản lý công tác nghiên cứu khoa học , tổ chức xây dựng chương trình , kế hoạch cho các hoạt động  NCKH và triển khai thực hiện .
 • Phối hợp với các khoa , giáo viên tổ chức nghiên cứu các bài tập mới , các đề tài nghiên cứu khoa học , triển khai công nghệ ứng dụng vào thực tập sản xuất .
 • Chỉ đạo kỹ thuật , vẽ thiết kế và cung cấp các bản vẽ bài tập theo công nghệ .
 • Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến , phát minh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học , tổ chức thông tin khoa học trong và ngoài trường .
 • Tổ chức các hội nghị , hội thảo khoa học , chủ trì việc chuyển giao công nghệ , tổng hợp thống kê các sáng kiến , cải tiến , các đề tài khoa học và các hoạt động khoa học .
 • Phối hợp với các phòng , khoa , đoàn thể có liên quan tổ chức công tác nghiên cứu , cải tiến kỹ thuật .

4 . Quản lý công tác hợp tác quốc tế .

 • Liên hệ , hợp tác với doanh nghiệp để giao dịch về việc đào tạo bồi dưỡng nâng bậc thợ , đào tạo lại .
 • Quản lý , tìm kiếm các đối tác , hợp tác , các dự án quốc tế trong và ngoài nước .
 • Lập dự án hợp tác và các thủ tục hồ sơ dự án trình cấp trên phê duyệt .
 • Theo dõi – quản lý hồ sơ dự án hợp tác , quản lý việc thực hiện các dự án về hợp tác trong và ngoài nước . Viết các báo cáo có liên quan .
 • Phối hợp với Khoa tiếp nhận làm hợp đồng sản xuất các mặt hàng phù hợp với các ngành nghề đào tạo .

 

5 .  Quản lý công tác kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp các xưởng thực tập

 • Phụ trách công tác an toàn , vệ sinh lao động của xưởng , đề xuất trang bị phương tiện bảo hộ lao động , các tài liệu , áp phích , tranh ảnh khuyến cáo an toàn cho xưởng thực tập .
 • Lập kế hoạch kiểm tra công tác kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp tại các khoa , xưởng thực tập theo định kỳ .

 

6 . Tiếp tục nhiệm vụ quản lý – Xây dựng – phát triển hệ đào tạo ngắn hạn ngoài giờ

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công .