Mẩu đăng ký đề tài , dự án , sản xuất thử nghiệm cấp thành phố