Trang chủ Khoa học & Công nghệ Văn bản - Thông tư

Văn bản-Thông tư

   
Download this file (Thong tu lien tich 121_2014_TTLT_BTC_BKHCN.pdf)

Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN

Chi tiết xem File đính kèm .
Attachments:
FileGhi chúFile size
Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN 1095 Kb
   
Download this file (150528085603592055TTLT.pdf)

Thông tư 55/2015/TTLT-BCT-BKHCN

Xem chi tiết ở fiel đính kèm
Attachments:
FileGhi chúFile size
Thông tư 55/2015/TTLT-BCT-BKHCN 998 Kb
   
Download this file (Du toan Kinh phi (TT55-2015).xls)

Dự toán kinh phí ( TT 55-2015 )

Xem chi tiết trong File đính kèm
Attachments:
FileGhi chúFile size
Dự toán kinh phí ( TT 55-2015 ) 100 Kb
   
   
   
   
   
Download this file (B1-ĐXKH-BCT.doc)

CÁC BIỂU MẪU ĐỀ TÀI / DỰ ÁN NCKH CẤP BỘ THEO THÔNG TƯ 50/2014-TT.BCT

Chi tiết xem File đính kèm
Attachments:
FileGhi chúFile size
Biểu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ( B1-ĐXKH-BCT ) 413 Kb
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KH&CN (B10-PHTH-BCT) 44 Kb
Biên bản mở hồ sơ cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (B11-BBMHS-BCT) 53 Kb
Phiếu đánh giá hồ sơ tổ chức,cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ(B12a-PĐGĐT-BCT) 119 Kb
Phiếu đánh giá hồ sơ tổ chức ,cá nhân chủ trì đề tài KH cấp Bộ (B12b-PĐGĐT-BCT) 93 Kb
Phiếu đánh giá hồ sơ tổ chức,c/n chủ trì dự án SXTN cấp Bộ (B12c-PĐGDASX-BCT) 113 Kb
Phiếu đánh giá h/s tổ chức,c/n chủ trì chương trình KHCN cấp Bộ(B12d-PĐGCT-BCT) 56 Kb
Bản tổng hợp kiểm phiếu đánh giá h/s đăng ký nhiệm vụ KHCN (B13-BBKPĐG-BCT) 44 Kb
Biên bản họp Hội đồng KHCN đánh giá h/s đăng ký (B14a-BBTCĐTDA-BCT) 60 Kb
Biên bản họp Hội đồng KHCN đánh giá h/s đăng ký (B14b-BBTCĐTDA-BCT) 51 Kb
Biên bản họp tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (B15-BBTĐNV-BCT) 58 Kb
Hợp đồng thực hiện ( B16a-HĐKHCN-BCT ) 79 Kb
Biên bản thanh lý hợp đồng ( B16b-BBTLHĐ-BCT ) 56 Kb
Báo cáo định kỳ-Tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN (B17-BCĐK-BCT ) 101 Kb
Biên bản kiểm tra thực hiện nhiệm vụ KHCN (B18-BBKT-BCT) 59 Kb
Báo cáo tổng kết nhiệm vụ cấp Bộ ( B19-BCTK-BCT ) 82 Kb
Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ cấp Bộ ( B20-BCTT-BCT )  51 Kb
Báo cáo sản phẩm thực hiện nhiệm vụ ( B21-BCSP-BCT ) 133 Kb
Báo cáo kinh phí nhiệm vụ ( B22-BCKP-BCT ) 70 Kb
Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Bộ (B23a-PĐGNT-BCT) 49 Kb
Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN ( B23b-KPDGNT-BCT ) 49 Kb
Biên bản đánh giá kết quả dự án TCTTB/SCXDN (B24b-BBNTDA-BCT) 51 Kb
Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ KHCN ( B24a-BBNT-BCT ) 36 Kb
Tờ trình phê duyệt dự án ( B25-TTDA - BCT ) 36 Kb
Giấy đề nghị tạm ứng kinh phí ( B26-TUKP-BCT ) 40 Kb
Bảng xác nhận khối lượng công việc hoàn thành (B27-KLCV-BCT) 41 Kb
Bảng kê chứng từ thanh toán ( B28-BKTT-BCT ) 44 Kb
Tờ trình xem xét đánh giá ( B29-CVNT-BCT ) 39 Kb
Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ( B2a-PĐXĐT-BCT ) 41 Kb
Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ( B2b-PĐXDASX-BCT ) 39 Kb
Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ (B2c-PĐXDAKH - BCT ) 40 Kb
Phiếu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ( B2d-PĐXCT-BCT ) 37 Kb
Phiếu đề xuất đặt hàng cấp Bộ ( B2đ-PĐXTC-BCT ) 35 Kb
Biên bản đánh giá sơ bộ h/s đề xuất nhiệm vụ KH & CN cấp Bộ Năm( B3-ĐGSBĐX-BCT) 48 Kb
Báo cáo kết quả tự đánh giá ( B30-PTĐG-BCT ) 57 Kb
Biên nhận hồ sơ đánh giá,thử nghiệm nhiệm vụ KH&CN ( B31-BNHS-BCT ) 45 Kb
Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ ,nghiệm thu (B32-BCHTHS-BCT ) 34 Kb
Quyết định về việc công nhận kết quả ( B33-QĐCNKQ-BCT ) 43 Kb
Báo cáo tổng kết chương tri2nhKHCN cấp Bộ (B34-BCTKCT-BCT ) 47 Kb
Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm...( B4a-PĐGĐX-BCT )  57 Kb
Biên bản kiểm phiếu đánh giá nhiệm vụ KH&CN năm...( B4b-BBKPĐG-BCT ) 47 Kb
Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm(B4c-BBXĐDM-BCT) 57 Kb
Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ KH&CN ( B5-BCĐX-BCT ) 54 Kb
Thuyết minh đề tài nghiên cứu KH và phát triển CN cấp Bộ (B6a-TMĐT-BCT) 282 Kb
Thuyết minh đề án Khoa học cấp Bộ ( B6b-TMĐA-BCT ) 236 Kb
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ ( B6c-TMDASX-BCT ) 368 Kb
Thuyết minh dự án KH&CN cấp Bộ ( B6d-TMDAKH-BCT ) 163 Kb
Đề cương và dự toán thực hiện nhiệm vụ HTQT ( B6e-TMHTQT-BCT ) 49 Kb
Thuyết minh nhiệm vụ thông tin KHCN cấp Bộ ( B6g-TMNVTT-BCT ) 197 Kb
Thuyết minh dự án tăng cường năng lực nghiên cứu (B6h-TMTCTTB-BCT) 39 Kb
Thuyết minh dự án sửa chữa xây dựng nhỏ ( B6i-TMSCXDN-BCT ) 47 Kb
Thuyết minh chương trình KH&CN cấp Bộ ( B6đ-TMCT-BCT ) 111 Kb
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ ( B7-DONTC-BCT ) 41 Kb
Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký ( B8-LLTC-BCT ) 46 Kb
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ KHCN (B9-LLCN-BCT)  70 Kb
Kết quả thực hiện mục tiêu KH&CN nổi bật (công văn số 2028/BCT-KHCN ) 76 Kb
Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ ( Khối Trường ) 327 Kb
Phụ lục thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15/12/2014 40 Kb
Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Bộ Công Thương 341 Kb
   
   

Tìm kiếm