Liên hệ

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

LẦU 1 - NHÀ E

Website: khcn.caothang.edu.vn

Điện thoại: 028. 8212360 (Số nội bộ 16) 

Email: nguyenphungtan@caothang.edu.vn - thanhbinhnt@caothang.edu.vn